وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 

در تاريخ 7/6/81 شخصى به نام آقاى .......دادخواستى ارائه كرده به طرفيت آقاى...به خواسته صدور حكم به فسخ مبايعه نامه عادى مورخه 1/10/79 و الزام خوانده به تحويل مورد معامله به خواهان . و در دلايل خود چنين آورده كه خوانده از كل مبلغ 000/000/21 تومان ثمن معامله ده ميليون آن را نقداً پرداخت كرده و مابقى را 11 فقره چك 1 ميليون تومانى داده كه على رغم انقضاى سر رسيد آن هيچ اقدامى در جهت پرداخت آنها نكرده است .

در تاريخ 6/12/81 خواهان لايحه اى مبنى بر اينكه بين طرفين مقرر بوده كه چنانچه چك هاى پرداختى وصول نشد فروشنده حق خواهد داشت تا معامله را بصورت يكجانبه فسخ نمايد و به همين منظور از دادگاه تقاضاى صدور قرار استماع شهادت شهود را نموده است .

در همين تاريخ دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر مى نمايد .

در تاريخ 17/9/82 جلسه دادگاه با حضور خواهان ، وكيل خوانده و شاهد ( دلال معامله ) تشكيل شد . خواهان مجدداً همان اظهارات را عنوان نمود و شاهد نيز تمام اظهارات وى را از جمله اينكه اگر چكها پرداخت نشد معامله فسخ شود تاييد نمود .

وكيل خوانده حاضر است و لايحه اى را نيز تقديم نمود مبنى بر اينكه خواهان تمام ثمن معامله را دريافت نموده ، لكن از حضور در دفتر خانه و انتقال ملك خوددارى مى نمايد .

همچنين خواهان ادعا نمود كه تا كنون فقط مبلغ 000/000/3 تومان گرفته و ده ميليون هم نگرفته كه شاهد نيز ادعاى وى را تاييد نمود .

همچنين خواهان اعلام كرده كه پس از انقضاى معامله مقرر شد كه پشت قولنامه را آقاى خوانده سفيد امضاء نمايد كه اگر ثمن پرداخت نشد بتوانيم معامله را فسخ كنيم .

كه اين مورد را نيز شاهد تماماً قبول كرده و مى گويد كه قولنامه مذكور با امضاء پشت آن نزد من است و نيز چكهاى وصول نشده .

در تاريخ 14/12/82 خواهان لايحه اى داده و مجدداً موارد را عنوان نموده است .

در تاريخ 16/12/82 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وكيل خوانده و دو شاهد بنام هاى... و ..... تشكيل شد . كه آقاى ....عيناً همان موارد را بيان نموده ، آقاى .....هم همان موارد را بيان نمود لكن گفت از سفيد امضاء كردن ظهر قولنامه اطلاعى ندارم .

نهايتاً دادگاه محترم در تاريخ 24/12/82 تشكيل جلسه داده و طى دادنامه شماره.... به شرح زير اقدام به صدور راى مى نمايد .

رای دادگاه

در خصوص دعوى آقاى .....به طرفيت..با وكالت آقاى...به خواسته فسخ مبايعه نامه 1/10/79 و الزام به تحويل خانه مورد معامله و مطالبه هزينه دادرسى ، با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شهود به شرح صورت مجالس مورخ 10/9/82 و 16/12/82 دادگاه ، بر دادگاه محرز است كه طرفين ، فيما بين خود شرط نموده اند كه در صورت عدم وصول چك هاى مربوط يك دستگاه كاميون اينتر ناس ، معامله موضوع قرار داد 1/10/79 فسخ شود و عدم وصول چكهاى مذكور نيز با توجه به ملاحظه اصول چكها نزد خواهان و نزد آقاى ..... واسطه فى مابين طرفين محرز مى باشد و وكيل خوانده نيز بدهى موكل خود را از اين بابت قبول دارد . امضاء سفيد ظهر قرارداد مذكور از طرف خوانده و نيز عدم وجود اصل آن نزد خوانده و نحوه اظهارات گواهان نيز از جمله قرائن و اماراتى است كه توافق طرفين بر فسخ معامله را تاييد مى نمايد . لذا دادگاه با احراز شرايط فسخ و وقوع آن به استناد مواد 444 و1321 و 1324 قانون مجازات حكم بر اعلام وقوع فسخ معامله خانه موضوع قرارداد فى مابين طرفين و الزام خوانده به تحويل خانه مذكور به خواهان و نيز محكوميت نامبرده به پرداخت 500/123 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعلام مى نمايد حكم صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاههاى تجديد نظر استان اصفهان است .

رئيس شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان – مهدى مقدس

 

 

نظريه : نظر به اينكه شخص خوانده و وكيل وى وقوع معامله را پذيرفته و در اين خصوص ايرادى وارد نكرده و نيز با توجه به اينكه شخص شاهد نيز اظهارات خواهان را مبنى بر اينكه اگر ثمن پرداخت نشد بتوانيم معامله را فسخ نمائيم و نيز اين مطلب را كه پشت قولنامه به صورت سفيد امضاء از ناحيه خوانده امضاء گرديده كه در صورت عدم پرداخت ثمن معامله فسخ شود . و در اين خصوص نيز ايرادى از ناحيه خوانده يا وكيل وى مطرح نگرديده ، لذا بنظر اينجانب استناد قاضى محترم به كتاب چهارم از جلد سوّم قانون مدنى و نيز مواد مربوط به احكام خيار تخلف از شرط صحيح بوده و صدور حكم بر مبناى آن مواد دادراى وجاهت مى باشد .

  نوشته شده در  ۸۸/۰۳/۰۵ساعت 20:5  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117