وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 

در تاريخ 13/5/82 خانم ......دادخواست داده به مطالبه مهريه به صورت ده ميليون ريال وجه رايج بابت هزينه سفر و تعداد 305 سكه طلا فعلاً مقوم به يكصد هزار تومان على الحساب و تقاضاى صدور قرار تامين ، به طرفيت آقاى........

 اينجانب ....در سال 71 به عقد دائم آقاى ......... درآمدم لذا با توجه به عندالمطالبه بودن مهريه و طبق ماده1082 قانون مدنى تقاضاى صدور حكم در خصوص مطالبه مهريه و خسارات و هزينه دادرسى را دارم .

در همين تاريخ از سوى دادگاه قرار تامين خواسته صادر مى گردد به مبلغ يك ميليون و يكصد و پنجاه هزار تومان بانضمام يكصد و پنج عدد سكه بهار آزادى .

در تاريخ 3/9/82 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشكيل شد ، خوانده اظهار مى دارد مهريه حق من است و تقاضاى مطالبه مى نمايد ، خواهان اقرار مى نمايد و مى گويد كه مبلغى بابت مهريه پرداخت نكرده ام ، خوانده با امضاء ذيل صورتجلسه از استماع راى يا تصميم دادگاه اسقاط حق حضور نمود .

نهايتاً دادگاه محترم در تاريخ 6/9/82 طى دادنامه شماره دادنامه........اقدام به صدور راى به شرح ذيل مى نمايد .

رای دادگاه

در خصوص دعوى خانم......با وكالت آقاى .........بطرفيت آقاى .......بخواسته مطالبه مهريه اش مقوم به ده ميليون و ده هزار ريال وجه نقد رايج و عين 305 عدد سكه كامل طلا مقدم به يكصد هزار تومان با عنايت به مندرجات دادخواست تقديمى خواهان و اقرار صريح خوانده به انتقال ذمه اش نسبت به مهريه مشاراليه و باملاحظه فتوكپى مصدق سند ازدواج شماره 12289 دفتر127اصفهان بتاريخ 1/5/80 و با استناد به ماده 1082 قانون مدنى و تبصره الحاقى به آن ، خوانده را به پرداخت عين 305 عدد سكه كامل طلاى بهار آزادى و مبلغ يازده ميليون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و شصت و هفت ريال مهر السنه و هزينه سفر حج تمتع بصورت يكجا به خواهان محكوم مى نمايد . راى صادره حضورى و بلحاظ اقرار خوانده به انتقال ذمه اش نسبت به مهريه خواهان قطعى مى باشد .

رئيس شعبه 12 دادگاه عمومى اصفهان – احمد نوريان

در تاريخ6/10/82 خانم ..........طى لايحه اى اعلام مى نمايد كه با توجه به قطعيت دادنامه و ابلاغ به خوانده ( محكوم عليه) مستنداً به مواد2 و 5 قانون اجراى احكام مدنى خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به صدور اجرائيه اقدامات مقتضى بعمل آيد .

فلذا در تاريخ 9/10/82 اجرائيه صادر و به امضاء مدير دفتر دادگاه و نيز رئيس دادگاه رسيد .

در تاريخ 30/10/82 آقاى .......طى پرونده شماره دادخواست اعسار داده به طرفيت همسرش و اعلام نموده كه دانشجوى رشته متالوژى مى باشم فلذا تقاضاى رسيدگى و صدور حكم بر معافيت ( اعسار) ازپرداخت يكجاى محكوم به ( مهريه ) و يا تقسيط آنرا دارم .

در تاريخ 23/11/82 آقاى .......طى لايحه اى اعلام مى نمايد كه : از آنجا كه وقت رسيدگى به تاريخ 26/11/82 تعيين شده لكن بدليل صدور حكم ترك انفاق هم اكنون در باز داشت بسر مى برم كه برگه زندان به پيوست مى باشد لذا استدعا دارم در صورتيكه مصلحت بدا نيد شهود و گواهان در روز محاكمه توسط پدرم در محضر دادگاه حاضر شوند .

قاضى محترم در ذيل لايحه دستور حضور خواهان اعسار را از زندان براى روز محاكمه صادر مى نمايد .

در وقت مقرر( 26/11/72 ) جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشكيل شد ، خواهان اعلام كرد من پولى ندارم و الان هم زندان هستم و اگر آزاد شدم قسطى مى پردازم ، خوانده اعلام كرد دو خانه خريده و بنام پدر و مادرش كرده است ولى الان از او مالى سراغ ندارم .

كه نهايتاً دادگاه محترم در تاريخ 27/11/82 طى دادنامه شماره......به شرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد .

رای دادگاه

در خصوص دعوى آقاى .....مقيم اصفهان محكوم عليه دادنامه كه شماره....مورخه 6/9/82 صادره در پرونده كلاسه... اين دادگاه كه به طرفيت همسرش خانم .......به خواسته صدور حكم بر اعسار از پرداخت به محكوم به ، مهريه خوانده شامل ده ميليون ريال وجه رايج بابت هزينه سفر و تعداد 305 عدد سكه طلا . دادگاه نظر به شرح دادخواست تقديمى و اظهارات طرفين در جلسه دادرسى و مفاد استشهاديه ارائه شده از طرف خواهان و اينكه نامبرده در حال حاضر به لحاظ محكوميت كيفرى در تحمل كيفر حبس بسر مى برد و خوانده نيز در مقابل اظهارات شو هرش مبنى بر فقدان در آمد و انتقال در حال حاضر دفاع موثرى ننموده و اظهار داشته مالى از شوهرم سراغ ندارم ، هر تصميمى دادگاه بگيرد مى پذيرم نظر به مراتب فوق دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 23 و 34 قانون اعسار مصوب سال 1313حكم بر اعسار خواهان از پرداخت مهريه خوانده موضوع دادنامه به شماره مذكور صادر و اعلام مى نمايد بديهى است هر زمان كه خوانده مال قابل توقيف از خواهان معرفى نمايد مى تواند از طريق اجراى احكام اقدام و خواهان نيزمكلف مى گردد هر زمان كه به تمام يا قسمتى از بدهى خود متمكن گرديد نسبت به تاديه بدهى خود اقدام نمايد . راى صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان مى باشد .

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومى ـــ شعربافزاده

از آنجا كه خوانده ( خانم .....) تجديد نظر خواسته پرونده در شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان رسيدگى راى صادر شد : شماره .... در تاريخ 17/4/83 .

رای دادگاه 

تجديد نظرخواهى خانم .....بطرفيت آقاى...نسبت به راى شماره .... – 27/11/82 شعبه 12 دادگاه عمومى اصفهان كه موجب آن حكم به اعسار تجديد نظر خوانده از پرداخت مهريه موضوع دادنامه...- 6/8/83 صادر شده است به نحوى نيست كه نقص راى مذكور را ايجاب نمايد ليكن با توجه به متن دادخواست تقديمى از طرف تجديد نظر خوانده و اظهارات مشاراليه بشرح صورت جلسه مورخ 26/11/82 نامبرده متمكن از پرداخت مهريه به نحو تقسيط مى باشد لذا محكوم به بدين صورت تقسيط مى شود كه خوانده ماهيانه مبلغ يك ميليون ريال به علاوه يك عدد سكه بهارآزادى به زوجه پرداخت نمايد و به محض مستهلك شدن وجه نقد ماهيانه 3 عدد سكه بهار آزادى تحويل دهد بنا به مراتب فوق ضمن رد اعتراض راى تجديد نظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تاييد مى نمايد . اين راى قطعى است .

نظريه : اوّلاً با توجه به اقارير خوانده در جهت عدم پرداخت مهريه دادنامه اوليه صحيح صادر گرديده است .

ثانياً : در خصوص دادخواست اعسار ، از آنجا كه خواهان اعسار خود اعلام كرده توانايى پرداخت به صورت اقساطى را دارم لذا دادگاه بدوى نسبت به قسطى پرداخت نمودن مهريه توسط خوانده اتخاذ تصميم مى نمود لكن بدليل عدم توجه دادگاه بدوى به اين موضوع ، داگاه محترم تجديد نظر راى صادره را به صورت فوق اصلاح نموده كه صحيح بنظر مى رسد .

  نوشته شده در  ۸۸/۰۳/۰۶ساعت 20:28  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117